SÚŤAŽ UKONČENÁ
Gratulujeme výhercovi: Adrián V.

Vyhraj 2 permanentky na hudobný festival Grape 2018 s lepidlom Loctite

 

Súťaž prebieha na Facebook profile.

 

Pravidlá a podmienky súťaže

 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „vyhraj 2 permanentky na hudobný festival Grape!" (ďalej len „súťaž"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

Organizátorom a usporiadateľom súťaže je:

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B (ďalej len „organizátor").

Súťaž technicky zabezpečuje:

Spoločnosť OMD Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 761 130, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18595/B (ďalej len „spolupracujúca agentúra"), ktorá zabezpečuje vybrané organizačné otázky súťaže.

I. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha v dobe od 15.06.2018 do 30.6.2018 (ďalej len „doba konania súťaže") na území Slovenskej republiky, výhradne prostredníctvom Facebook stránky https://www.facebook.com/VlastnymiRukami/.

II. Podmienky účasti

1.   Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“), ktorá sa zapojí na oficiálnej stránke spoločnosti HENKEL na Facebooku s názvom  Vlastnými rukami (ďalej len „FB Vlastnými rukami“) do súťaže „Vyhraj lístok na festival Grape 2018“ (ďalej len „súťaž“), a to prostredníctvom pridania „like“ a odpovede pod súťažný príspevok s výzvou: „Tagnite do komentára osobu, ku ktorej by ste sa prilepili v stane na letnom festivale a vyhrajte 2 permanentky na hudobný festival Grape 2018.“, ktorým organizátor vyhlási súťaž, a to v čase konania súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“).

2.   Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi. 

3.   Ak je výhercom neplnoletá fyzická osoba, poskytne po jej oboznámení s výhrou na požiadanie organizátorovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru a v takom prípade bude ustanovený náhradný výherca.

4.   Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak aj taká osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

III. Mechanika

1.   Účastník sa do súťaže zapojí tak, že v období konania súťaže účastník označí jedného priateľa v komentári pod súťažným príspevkom na Facebook stránke https://www.facebook.com/VlastnymiRukami/.

2.   Účastník svojou účasťou potvrdzuje svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže a oboznámenie sa so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami (ďalej len „súťažná registrácia“). Súťažiaci je do súťaže zaradený okamihom splnenia podmienky podľa bodu 1.

3.   Do súťaže sa možno zapojiť aj opakovane, vždy však s novým príspevkom.

4.   Jeden konkrétny súťažiaci môže vyhrať v súťaži iba jednu výhru.

IV. Výhry

1.   Do súťaže je celkovo vložených:

2x 2-dňový lístok na festival Grape konajúci sa v dňoch 10.8. – 11. 8.2018 (ďalej a vyššie len „výhra“).

2.   Do 9.7.2018 bude zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže, vyžrebovaný 1 výherca, ktorý vyhráva výhru. Žrebovanie bude uskutočnené technickým správcom. Žrebovať sa bude vždy výhradne zo súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže.

3.   V prípade, že sa do súťaže nezapojí taký počet súťažiacich alebo dostatočný počet súťažiacich nesplní podmienky pre získanie výhier v súťaži (a všetky do súťaže vložené výhry tak nebudú môcť byť udelené), nerozdelené výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

V. Informovanie výhercov a odovzdanie výhier

1.       Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom oznámenia k jeho výhernému komentáru pod súťažným príspevkom a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy na e-mail henkel.slovensko@henkel.com za účelom doručenia výhry.

2.       Výherca bude kontaktovaný do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté.

3.       Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 10 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca usporiadateľovi neodpovie v lehote 2 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu.

4.       V prípade, že súťažiaci nesplní vyššie uvedené podmienky v stanovených termínoch, prípadne sa nepodarí výhercovi doručiť výhru v súlade s pravidlami alebo výhru nebude možné prideliť konkrétnemu výhercovi, prepadá neprevzatá výhra bez náhrady v prospech organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

5.       Výhry vyobrazené na akýchkoľvek reklamných a propagačných materiáloch alebo v iných komunikačných materiáloch sú iba ilustratívne a skutočné výhry v súťaži sa môžu od vyobrazených líšiť.

VI. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

1.   Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

2.   Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti HENKEL, ako správcovi stránky spoločnosti HENKEL na sociálnej sieti Facebook. 

3.   Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej organizátor.

4.   Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17 324 246, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com, tel.: +421 2 333 19 212, je prevádzkovateľom pre účely spracovávania osobných údajov.

Osobné údaje účastníkov akcie sú spracovávané za účelom realizácie súťaže, vedenie evidencie účastníkov súťaže. Právnym základom pre toto spracovanie sú tieto pravidlá akcie, ktoré predstavujú zmluvné dojednania medzi účastníkom súťaže a organizátorom súťaže, ktorým je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.

Príjemcom osobných údajov účastníkov súťaže je spoločnosť:

-        Spoločnosť OMD Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 761 130, na účely realizácie súťaže a odovzdania výhry.

Osobné údaje budú uložené u prevádzkovateľa a / alebo príjemcov po dobu trvania akcie a ďalej 3 mesiace po skončení akcie, t. j. maximálne do 30.9. 2018.

Účastník akcie má právo požadovať od spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o. prístup k poskytnutým osobným údajom, tzn. má právo získať od tejto spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším stanoveným informáciám. Ďalej má účastník akcie právo na blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, namietať ďalšie spracovávanie, právo na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. V prípade, že sú osobné údaje spracovávané automatizovane, má účastník akcie aj právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje inému správcovi, bez toho aby mu v tom spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. bránila (právo na prenositeľnosť). Tieto práva môže účastník akcie uplatňovať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu na spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.  uvedeného vyššie.

V prípade, že sa účastník akcie domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci tejto akcie, došlo k porušeniu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu , najmä v štáte jeho obvyklého pobytu, miesta výkonu jeho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

3.   Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezodplatne zložky osobnostných práv v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami a službami, s tým, že môžu byť zhotovované jeho podobizne a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a tieto zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Uvedené právo sa udeľuje bezodplatne bez územného obmedzenia organizátorovi a pridruženým spoločnostiam z Koncernu Henkel, čo zahŕňa využitie v medzinárodných publikáciách, materiáloch a reklamných aktivitách na internete a sociálnych sieťach.

4.   Zaslaním súťažného formulára do súťaže účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že týmto ani jeho účasťou v súťaži neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov.

VII. Záverečné ustanovenia

Vyplnením a odoslaním príspevku do súťaže vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb a podlieha aj odvodu na zdravotné poistenie..

Organizátor je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne, formou číslovaných dodatkov, a zverejnené na internetových stránkach: www.loctite-superattak.sk.

Organizátor nie je zodpovedný za nedoručenie, omeškanie alebo stratu zásielky s výhrou, výhry, ktoré budú organizátorovi vrátené ako nedoručené alebo ktoré nebude možné prideliť, doručiť, prepadajú v prospech organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie než na plnenie výslovne stanovené v týchto pravidlách a organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných podmienok. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Všetky reklamácie je výherca povinný uplatňovať priamo u dodávateľa výhier.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek riziká ani akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou na súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

Organizátor týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na súťaži. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky na poškodzovanie mena organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Toto právo majú uvedené subjekty voči účastníkovi aj v prípade, keď sa podobného konania v prospech účastníka dopustila tretia osoba, ktorá dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získaniu výhry.

Organizátor ani technický správca súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania rozhoduje taktiež organizátor súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi majú dôkazné povinnosti účastníci.

V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže je rozhodné znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

Originál úplných pravidiel bude počas súťaže zverejnený na internetových stránkach www.loctite-superattak.sk.

 

V Bratislave dňa 12.6 2018